ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

TOEPASSING

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle verkopen en diensten van BVBA OMNISAFE. In geval van tegenstrijdige vermeldingen in briefwisseling, bestelbons of andere documenten, primeren deze verkoopsvoorwaarden. Hiervan kan slechts afgeweken worden mits dit uitdrukkelijk en schriftelijk werd bevestigd door BVBA OMNISAFE.

 

OFFERTES EN BESTELLINGEN

Onze offertes worden gedaan zonder verbintenis en kunnen derhalve op elk ogenblik worden herzien. Alle bestellingen dienen door een gevolmachtigde van BVBA OMNISAFE schriftelijk worden bevestigd. Eens een bestelling door BVBA OMNISAFE werd aanvaard, kan zij door de klant om welke reden ook niet meer worden geannuleerd.

 

PRIJZEN

Onze opgegeven verkoopprijzen verstaan zich BTW, taksen en belastingen niet inbegrepen. De aangegeven prijzen zijn vatbaar voor verhoging ingeval de door de fabrikant vastgestelde prijzen tengevolge van fabricagekosten, tolrechten, devaluatie of revaluatie van de betrokken munten een verhoging ondergaan of in geval van verandering van type of van model. De BTW, alle andere belastingen en taksen geldend op het moment van de bestelling, de levering of facturatie zijn ten laste van de klant.

 

LEVERING EN RISICO'S

De levering wordt geacht te zijn voltrokken bij het vertrek der goederen uit onze opslagplaatsen. De verzendingskosten zijn steeds ter laste van de koper. De goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs wanneer zij franco verzonden zijn.

Onze goederen en toestellen worden geleverd aansluiting klaar overeenkomstig de technische specificaties van het toestel. De koper voert op zijn kosten en verantwoordelijkheid de eventuele aansluitings-, montage- en installatiewerken. Eventuele tussenkomsten van onzentwege gebeuren uitsluitend op vraag, kosten en risico van de koper.

 

LEVERINGSTERMIJN

Leveringstermijnen worden enkel aangeduid ten titel van inlichting en zijn nooit bindend. Zij vangen aan bij de ontvangst door BVBA OMNISAFE van de volledige bestelling en het voorschot. De leveringstermijn wordt verlaat, in geval van laattijdige toezending van het voorschot of van documenten en inlichting, noodzakelijk voor de goede uitvoering van de bestelling. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan. Het niet tijdig leveren kan nooit aanleiding geven tot recht op schadevergoeding of ingeroepen worden tot verbreken van de handelsovereenkomst. Gevallen van overmacht geven de verkoper het recht elke bestelling gedeeltelijk of geheel te verbreken en/of de uitvoering ervan op te schorten zonder vooropzeg noch schadevergoeding.

 

ADMINISTRATIEKOSTEN

Voor bestellingen van minder dan 25,00 € (exclusief taksen) wordt er 10,00 € administratiekosten aangerekend

 

KLACHTEN EN TERUGZENDINGEN

Om ontvankelijk te zijn moeten alle klachten aan BVBA OMNISAFE worden gemeld per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen, diensten of facturen. De klacht zal duidelijk omschreven zijn, zoniet kan ze niet worden aanvaard. Er mogen geen goederen teruggezonden worden zonder schriftelijke toestemming van onze directie. Dergelijke toestemming betekent in geen geval dat de goederen als gebrekkig of niet conform erkend worden door de verkoper. De teruggezonden goederen reizen, hoe het ook zij, op risico van de koper en zullen franco aan onze magazijnen verstuurd worden, vergezeld van een kopie van onze factuur. Klachten vormen geen reden tot niet betaling van een factuur.

WAARBORGEN

Onze waarborg beperkt zich tot de kwaliteit van de door ons geleverde producten. Wij garanderen alle artikelen volgens de bepalingen en voorwaarden die door de fabrikant zijn vastgesteld. Indien uit hoofde van deze waarborg de kwaliteit van de geleverde goederen gebrekkig is, beperkt onze verplichting zich - welke ook de gevolgen zijn van het gebrek - tot de herstelling, de terugbetaling van de prijs of de vervanging van het product, een keuze welke BVBA OMNISAFE zich uitdrukkelijk voorbehoud. Klachten welke geen verborgen gebreken beogen worden niet aanvaard, indien de goederen werden behandeld, gebruikt of indien de koper een wijziging aan de goederen heeft uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van BVBA OMNISAFE.

 

AANSPRAKELIJKHEID

De verantwoordelijkheid van BVBA OMNISAFE en het verhaal van de klant uit hoofde van deze overeenkomst worden beperkend als volgt bepaald: De aansprakelijkheid van BVBA OMNISAFE zal, hoe ernstig de fout ook is, zelfs in het geval van lichamelijk letsel, behalve in geval van bedrog, beperkt zijn tot de forfaitair door de klant hierbij aanvaarde waarde van de verkoopprijs voor de welbepaalde goederen die de schade veroorzaakt hebben of die het voorwerp zijn van de vordering of die rechtstreeks verband houden met de oorzaak van die vordering, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering die ertoe strekt de aansprakelijkheid te bewijzen op grond van het contract of van een oneigenlijk misdrijf. Kunnen in elk geval geen aanleiding geven tot schadeloosstelling, zelfs indien BVBA OMNISAFE vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid van deze schade, dit verlies of die vordering: - de onrechtstreekse schade m.a.w. de financiële of commerciële verliezen die niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg zijn van een tekortkoming van BVBA OMNISAFE in haar verplichtingen, onder meer de winstderving, de verhoging van de algemene kosten, het verstoren van de planning, het verlies van winst, cliënteel of besparingen - de vorderingen door een derde aan de klant gericht BVBA OMNISAFE zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien zij haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet zou kunnen nakomen, wegens redenen die aan haar controle ontsnappen.

 

BETALING

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de facturen contant betaalbaar, netto en zonder korting aan BVBA OMNISAFE op de plaats van de hoofdzetel. In geval van niet betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling: - verwijlintrest verschuldigd zijn van 1,5% per maand op het saldo der vervallen facturen - het volledige saldo opeisbaar zijn - het volledige saldo verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 20% met een minimum van 60,00 €. - BVBA OMNISAFE het recht hebben alle bestaande overeenkomsten met de klant als ontbonden te beschouwen, hetzij de uitvoering ervan op te schorten- BVBA OMNISAFE alle gerechtskosten mogen verhalen op de klant ondanks dit conventioneel strafbeding en overeengekomen schadevergoeding behoudt BVBA OMNISAFE onverminderd het recht op bijkomende schadevergoeding mocht de werkelijke geleden schade hoger zijn. De klant verbindt zich ertoe alle desbetreffende kosten te betalen zodra hij de daarvoor betrokken factuur ontvangt. Checks en wissels hebben slechts waarde van betaling na inning. Het aanvaarden van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing, wijzigt de plaats van betaling niet en betekent nooit dat BVBA OMNISAFE afstand zou gedaan hebben van één van zijn rechten.

 

OPSCHORTING EN VERBREKING VAN HET CONTRACT

Indien de koper zijn contractuele verplichtingen met de verkoper niet nakomt, worden automatisch de verplichtingen van de verkoper opgeschort tot op het ogenblik dat de koper de zijne zal nagekomen zijn. Wanneer de koper eender welke van zijn verplichtingen niet nakomt binnen de twee weken na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling, heeft de verkoper het recht het contract te verbreken. Bovendien behoudt hij het recht op schadevergoeding en worden alle nog verschuldigde sommen alsook de nog in omloop zijnde wissels en inningskosten onmiddellijk invorderbaar.

 

EIGENDOM

De geleverde goederen blijven de volledige eigendom van BVBA OMNISAFE tot de volledige betaling van de prijs, bijkomende kosten en taksen. BVBA OMNISAFE behoudt zich het recht voor bij niet betaling op de vervaldag de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en de goederen terug te nemen, onverminderd elke door haar opeisbare schadevergoeding. De klant laat dit onherroepelijk toe.

 

RECHTSBEVOEGDHEID

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd.